Σκοπός-Στόχοι

pictures-630378_1920Ίδρυση και λειτουργία τοπικού θεματικού δικτύου με θέμα:«Προφορική Ιστορία: ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής»
Απόφαση Ίδρυσης Δικτύου

Το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας με τίτλο «Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής» που αφορά τις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης της παιδαγωγικής ευθύνης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 κ. Δ. Σιδηρόπουλου και της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 κ. Αθηνάς Καγιαδάκη του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός του Δικτύου:
Ο κύριος σκοπός για την ίδρυση και τη λειτουργία του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου: «Προφορική Ιστορία: ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής» αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων με την Προφορική Ιστορία ως ερευνητική και μαθησιακή διαδικασία για την προσέγγιση του πρόσφατου παρελθόντος των περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Η Προφορική Ιστορία (oral history) αφορά στην καταγραφή, στη διατήρηση και στην ερμηνεία στοιχείων που απορρέουν από την προσωπική εμπειρία των ανθρώπων και συμβάλλουν στην ανασύσταση του πρόσφατου παρελθόντος. Συνιστά τη ζώσα ιστορία (living history), καθώς αντλεί το περιεχόμενό της από τις οικείες εμπειρίες ζωής ή τις ιστορίες ζωής (life stories). Είναι η ιστορία γύρω μας, στην οικογένεια και στην τοπική κοινότητα, στη ζωντανή μνήμη και τα βιώματα των μεγαλύτερων ανθρώπων. Είναι η «ιστορία από τα κάτω» (history from below). Στη βιβλιογραφία, διακρίνονται τρία είδη προφορικών μαρτυριών:
Οι αφηγήσεις ζωής (βιωμένη εμπειρία, ζωντανή μνήμη), οι προφορικές παραδόσεις (μετάδοση από γενιά σε γενιά) και οι λαϊκές αφηγήσεις (μύθοι, θρύλοι).
Λόγω της αμεσότητάς της, η Προφορική Ιστορία εμπλέκει δυναμικά περισσότερους και διαφορετικούς ανθρώπους καθιστώντας τους κοινωνούς στη διαδικασία συγκρότησης του παρελθόντος. Δρώντας συμπληρωματικά της γεγονοτολογικής και ηρωικής ιστορίας επιδιώκει να δώσει «φωνή» σε όλους όσους παρέμεναν μέχρι σήμερα κρυμμένοι και αθέατοι από την ιστορία και να φωτίσει το ρόλο των αφανών πλειοψηφιών, οι οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη του ιστορικού γίγνεσθαι.

Οι παιδαγωγικοί σκοποί και οι διδακτικοί στόχοι του Δικτύου:
Το προτεινόμενο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Προφορική Ιστορία: Zωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής» αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με την Προφορική Ιστορία ως εργαλείο γνώσης και κατανόησης της ιστορικότητας της ζωής. Επιδιώκει ακόμη να δημιουργήσει νέες πηγές και οπτικές του παρελθόντος και να αναδείξει ομάδες και άτομα «ξεχασμένα» από την ιστορία. Επιχειρεί ακόμη να προβάλει ως σημαντική τη μεταβίβαση της ζωντανής μνήμης από τις παλαιότερες στις νεότερες γενιές για την κατανόηση του παρελθόντος και του παρόντος.
Μέσω της ανάλυσης των συλλεγόμενων αφηγήσεων ζωής είναι δυνατό να αναδειχθούν ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κάθε άτομο την πραγματικότητα, τις δομές, τις συνθήκες, το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο αλλά οι αξίες και τα πρότυπα που το ίδιο έχει αφομοιώσει. Κάθε ιστορία ζωής αποτελεί σημείο συνάντησης της ατομικής ιστορίας και της ιστορίας της εποχής.
Το Δίκτυο υπηρετεί ακόμη τους ακόλουθους κύριους διδακτικούς στόχους:

α) Ενισχύει την ιστορική έρευνα και την παραγωγή ιστορικής γνώσης μέσω μιας ανακαλυπτικής μαθησιακής διαδικασίας.

β) Συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης και στη διατύπωση ιστορικού λόγου από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

γ) Αξιοποιεί το οικείο απόθεμα γνώσεων και εμπειριών των παιδιών για την οικογενειακή και την τοπική ιστορία.

δ) Ενεργοποιεί και ενδυναμώνει τη συνεργασία και την αμφίδρομη επικοινωνία τόσο μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας όσο και μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας των παιδιών.

ε) Παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ σχολείων, τάξεων εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων.

στ) Ενισχύει το ενδιαφέρον των μελών της σχολικής και της τοπικής κοινότητας για το παρελθόν της πόλης τους και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης και της ιστορικής συνείδησης.

Ειδικότερα, οι μαθητές που πρόκειται να συμμετέχουν στο προτεινόμενο Δίκτυο αναμένεται να καταστούν λειτουργικά ικανοί:
α) Να αξιοποιούν και να συγκρίνουν διαφορετικά τεκμήρια του παρελθόντος, τόσο γραπτά όσο και προφορικά και να επιχειρούν ατομικά ή ομαδικά τις δικές τους ερμηνευτικές προσεγγίσεις.
β) Να αξιολογούν κριτικά τις συλλεγόμενες μαρτυρίες.
γ) Να εξοικειωθούν με την ιστορική αφήγηση και την επαγωγική διατύπωση ερμηνειών και συμπερασμάτων για ιστορικά γεγονότα ή για μία ιστορική περίοδο.
δ) Να αποκτήσουν ερευνητικές ικανότητες, όπως να διατυπώνουν υποθέσεις για το παρελθόν και να διακρίνουν τις αλληλεπιδράσεις του παρελθόντος και του παρόντος.
ε) Να αποκτήσουν επικοινωνιακές ικανότητες, όπως η ενεργητική ακρόαση, η διατύπωση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου για την εκμαίευση περισσότερων χρήσιμων πληροφοριών.
στ) Να αναπτύξουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης, της κατανόησης του συνομιλητή τους των αξιών, των ηθών, των εθίμων, της κουλτούρας της εποχής που ο ίδιος έζησε και δραστηριοποιήθηκε.
ζ) Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων παιδιών μέσω της κατάθεσης στο παραγόμενο συλλογικό έργο του προσωπικού και οικογενειακού αποθέματος γνώσεων και βιωμάτων.
η) Να προαχθεί ο αναστοχασμός και η αλλαγή ως προς τις προηγούμενες αντιλήψεις και στάσεις των συμμετεχόντων στο Δίκτυο παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων, μελών της τοπικής κοινότητας για διαφορετικές ομάδες ανθρώπων στο παρελθόν και στο παρόν.

Συντονιστική επιτροπή:
Η συντονιστική επιτροπή του θεματικού Δικτύου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
1) Πρόεδρος: Δημήτριος Σιδηρόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
2) Αντιπρόεδρος – Επιστημονική Υπεύθυνη Δράσεων: Μαρία Βλαχάκη, Διευθύντρια 23ου Δ.Σ. Καλαμαριάς, Δρ. Ιστορικής και Μουσειακής Εκπαίδευσης, Συμβ. Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
3) Μέλος: Αθηνά Καγιαδάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Επιστημών της Αγωγής,
4) Μέλος: Άννα Παππά, εκπαιδευτικός ΠΕ 70, M. Ed. στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας του Δικτύου,
5) Μέλος: Θεοφάνης Καρύδας Διευθυντής 2ου Δ.Σ. Νέας Μηχανιώνας, M. Ed. στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων,
6) Μέλος: Σάββας Ορφανίδης Διευθυντής Δ.Σ. Νέου Μαρμαρά,
7) Μέλος: Χρυσή Ευθυμίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Προϊσταμένη 1ου Νηπ. Νικήτης,
8) Μέλος: Πετρακάκη Αικατερίνη Εκπαιδευτικός ΠΕ 60 1ου Νηπιαγωγείου Νέων Επιβατών, M. Ed, στην Αισθητική Αγωγή.
Παιδαγωγική Ομάδα του Δικτύου:
Η Παιδαγωγική Ομάδα του Δικτύου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
1) Πρόεδρος: Δημήτριος Σιδηρόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Περιφερειακής
Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
2) Αντιπρόεδρος: Μαρία Βλαχάκη, Διευθύντρια 23ο Δ.Σ. Καλαμαριάς, Δρ. Ιστορικής και Μουσειακής
Εκπαίδευσης, Συμβ. Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
3) Μέλος: Αθηνά Καγιαδάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Περιφερειακής
Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Επιστημών της Αγωγής,
4) Μέλος: Άννα Παπά, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, M. Ed. στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων,
5) Μέλος: Θεοφάνης Καρύδας Διευθυντής 2ου Δ.Σ. Νέας Μηχανιώνας, M. Ed. στη Διοίκηση
Εκπαιδευτικών Μονάδων,
6) Μέλος: Σοφία Τσάτσου-Νικολούλη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, M. Ed. στη Δημιουργική Γραφή
7) Μέλος: Χρυσή Ευθυμίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Προϊσταμένη 1ου Νηπ. Νικήτης.