Προφορική Ιστορία

pizap-com14797570510301
Η Προφορική Ιστορία (oral history) αφορά στην καταγραφή, στη διατήρηση και στην ερμηνεία στοιχείων που απορρέουν από την προσωπική εμπειρία των ανθρώπων και συμβάλλουν στην ανασύσταση του πρόσφατου παρελθόντος. Συνιστά τη ζώσα ιστορία (living history), καθώς αντλεί το περιεχόμενό της από τις οικείες εμπειρίες ζωής ή τις ιστορίες ζωής (life stories). Είναι η ιστορία γύρω μας, στην οικογένεια και στην τοπική κοινότητα, στη ζωντανή μνήμη και τα βιώματα των μεγαλύτερων ανθρώπων.

Λόγω της αμεσότητάς της, η Προφορική Ιστορία εμπλέκει δυναμικά περισσότερους και διαφορετικούς ανθρώπους καθιστώντας τους κοινωνούς στη διαδικασία συγκρότησης του παρελθόντος. Μάλιστα σε αντίθεση προς τη γεγονοτολογική και την ηρωική ιστορία δίνει φωνή σε όλους όσους παρέμεναν μέχρι σήμερα κρυμμένοι και αθέατοι από την ιστορία. Φωτίζει το ρόλο των αφανών πλειοψηφιών, που αποτελούν κινητήρια δύναμη του ιστορικού γίγνεσθαι.

Είναι η «ιστορία από τα κάτω» (history from below).