Πληροφορίες

Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης Δικτύου

Το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής» θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών και υλοποίησης διαθεματικών σχεδίων εργασίας στην ευέλικτη ζώνη και στις σχολικές δραστηριότητες για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020

Διαδικασίες και τρόποι αξιολόγησης λειτουργίας του Δικτύου

Κατά την αρχική αξιολόγηση προβλέπεται η διερεύνηση των πρότερων γνώσεων και δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και των γονέων τους που δηλώνουν συμμετοχή στο Δίκτυο.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Δικτύου προβλέπονται να διεξαχθούν τακτικές συναντήσεις διά ζώσης συνεργασίας και αλληλεπικοινωνίας μεταξύ των ομάδων της Συντονιστικής Επιτροπής, της Παιδαγωγικής Ομάδας, των εκπαιδευτικών και των ομάδων εργασίας των εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα τόσο με το συντονιστή του Δικτύου όσο και με την επιστημονική υπεύθυνη των δράσεων του Δικτύου και τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής επιτροπής και της Παιδαγωγικής Ομάδας με σκοπό την ανάδειξη και καταγραφή των πιθανών δυσκολιών, που έχουν να αντιμετωπίσουν ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος, που υλοποιούν. Ακόμα στις προτάσεις μας αναφορικά με την (αυτο)αξιολόγηση των δράσεων του Δικτύου (διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση), προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με σκοπό την προαγωγή της ολιστικής ανατροφοδότησης και την ενίσχυση του κριτικού αναστοχασμού της ομάδας της σχολικής τάξης.

Εδώ χρειάζεται να επισημανθεί ότι τόσο η διαμορφωτική αξιολόγηση (Ιούνιος 2019) όσο και η τελική αξιολόγηση (Ιούνιος 2020) των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του Δικτύου στο επίπεδο των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης μας, όσο και στο επίπεδο των ομάδων εργασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε κάθε Δημοτικό Σχολείο στη βάση των αναφερόμενων παιδαγωγικών σκοπών και διδακτικών στόχων, που τέθηκαν στον αρχικό μας σχεδιασμό ίδρυσης και λειτουργίας του Δικτύου. Στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπεται όπως το παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, που συμμετέχουν στο Δίκτυο να αναρτηθεί πέραν της ιστοσελίδας του συνεργαζόμενου σχολείου και της επίσημης ιστοσελίδας του Δικτύου, με τη δυνατότητα αποστολής σχολίων από τους επισκέπτες της.

Επιπρόσθετα σε έντυπη μορφή ως ένα λεύκωμα καταγραφής εμπειριών με σκοπό να διαχυθεί, και μέσω αυτού του τρόπου, τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα μέσω των διαφόρων ιδρυμάτων, θεσμικών φορέων και δημοτικών υπηρεσιών και δομών πολιτισμού, αθλητισμού και εκ εκπαίδευσης. Website: http://kmaked.pde.sch.gr Αντίστοιχα προβλέπεται η έκδοση ενός ηλεκτρονικού τόμου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί.

Υποστηρικτικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό Δικτύου

Το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Προφορική Ιστορία: ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής» θα παρέχει έντυπο και ψηφιακό επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές, που θα αφορά την ερευνητική διαδικασία συλλογής και καταγραφής των προφορικών μαρτυριών και την παιδαγωγική αξιοποίησή τους στην τάξη. Στο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό συμπεριλαμβάνεται εκτενής ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και δικτυογραφία. Ως προς αυτό το σκοπό προβλέπεται η ανάρτηση τόσο του επιμορφωτικού υλικού όσο και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου των μαθητών και των Δημοτικών Σχολείων στην ιστοσελίδα του Δικτύου.